Palvelupoluttamassa palveluita

Kevättä kohti mennään ja suuria muutoksia on sosiaali- ja terveyssektorilla menossa ja tulossa. Näistä merkittävimpänä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus, jonka ideana on toimintoja tarkoituksenmukaisesti suunnitellen taata ihmisille yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa. Tämä edellyttää hyvää valmistautumista ja ennakointia.

Kotona kokonainen elämä –hankkeessa Hyvinkäällä tullaan mallintamaan ikääntyneen kuntalaisen palvelupolku. Palvelupolkua lähdetään mallintamaan kotona asuvan ikääntyneen kestävän hyvinvoinnin ja tätä tuottavien palvelujen kokonaisuudeksi. Tarkoituksena on luoda malli, jossa nykyinen pirstaleinen toiminta selkiytetään kaikille hyödynnettävään palvelupolkumalliin. Palvelupolun kuvaamisessa huomioidaan erityisesti kuntoutuksen näkökulma.

Ikääntyneen asiakkaan palvelupolun kuvaamisen avulla voidaan varmistaa, että palvelutarpeen arviointi käynnistyy ajoissa, kuntoutuksen arviointi tehdään systemaattisesta ja kuntoutussuunnitelma laaditaan pitkäjänteisesti. Palvelupolun kuvaamisen myötä saadaan karsittua pois turhat päivystyskäynnit ja edistetään kuntouttavan työotteen toimintakulttuuria ja lisätään asiakkaiden kevyissä palveluissa pysymistä raskaampien palveluiden sijaan.

Saavutettavaa osaamista levitetään Kaste-ohjelman ja Hyvinkään sairaanhoitoalueen ylilääkäreiden kehittämistyöryhmän (Hytke) kautta. Alueellisessa järjestämissuunnitelmassa kuntoutus on kärkiteemana. Lisäksi palvelupolun tavoitteiden mukainen toiminta tullaan huomioimaan Hyvinkään kaupungin hyvinvointikertomuksen tavoitteissa, jotka ovat yhteneväisiä Hyvinkään kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tavoitteiden kanssa.

Palvelupolkumaista työtä viedään tällä hetkellä eteenpäin Suomessa monilla alueilla. Palvelupolun kuvaamisen kautta on mahdollista tuottaa lisää tietoa ja osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseen.​

Katariina Välikangas
Hankejohtaja