Kesäkuulumisia

Ensimmäinen hankevuosi on takana ja aika on mennyt siivillä. Työtä on tehty valtavasti ja tulostakin on jo nähtävillä. On ilo huomata, miten hankealueilla kehitystyö on tuottanut haluttuja tuloksia ja monet asetetut tavoitteet ovat jo pilotointivaiheessa. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Hankkeen etenemisestä saatte tietoa osakokonaisuuksien omilta sivuilta. Alle on myös koostettu hanketyön tilannetta dioina.

Mutta ensin vietämme kesää, toivottavasti se on kaikille leppoisa ja voimaannuttava!

Katariina Välikangas
hankejohtaja

Kooste

Mainokset

Saattohoito osaksi hyvää elämää

19.5.2014 Helsingin sanomien välissä ilmestyi Mediaplanetin tuottama erikoisjulkaisu, jonka sivulla kolme julkaistiin oheinen artikkeli.

Tästä julkaisun digi versioon.

Konsepti suunnitelmallisen kunta-yhdistys-yhteistyön kehittämiselle: Innostamon jatkokehitetty malli

Lappeenrannassa mietittiin 3.2.2014 ja 17.2.2014 eri toimijoiden yhteistyönä, miten voisimme yhdessä tukea kotona asuvia ikääntyneitä kaikkien toimijodien asiantuntemus huomioiden, tarvelähtöisesti ja oikea-aikaisesti. Tavoitteena oli luoda suunnitelmallista yhteistyötä kotona asumisen tukemiseen.  Tältä pohjalta mietittiin uusia toimintatapoja vapaaehtoistyön, järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyönä. Samalla yhdistyksille tarjotaan mahdollisuus hakea uusille yhteistyökonsepteilleen RAY:n tukea (deadline 5/2014).

Mukana kehittämässä konseptia ja toteuttamassa sitä olivat Kaste/ohjelma, Kotona kokonainen elämä, Mielen avain sekä RAY, SOSTE, Eloisa ikä ja Eksoten alue.

Konsepti toteutettiin kahdessa osassa:

Osa I Verkostokoulutus 3.2.2014
Tavoitteena oli aiheeseen perehtyminen sekä mitä verkostomainen toiminta tarkoittaa ja miten luodaan systemaattista yhteistyötä. Aalto yliopiston Timo Järvensivun johdolla perehdyttiin verkostomaiseen toimintaan erityisesti kotona asumisen tukemisessa, palvelujen tuottamisessa sekä uusissa yhteistyön malleissa. Koulutukseen osallistui 64 henkilöä.

Osa II Innostamo 17.2.
Tavoitteena oli syventää yhteistyötä ja miettiä suunnitelmallista yhdessätekemistä ja sen hankkeistamista sekä mahdollistaa yhteistyön juurtuminen. Tilaisuuden aluksi toteutettiin dialogia, jonka tavoitteena oli kannustaa tekemään uudella tavalla. Learning Cafeessa mietittiin uusia malleja tuottaa turvallista ja mielekästä arkea ikäihmisille. Lopuksi pohdittiin hankkeistamista. Innostamoon osallistui 32 henkilöä.

Toimintamallina innostamo yhdistettynä verkostomaisen yhteistyön koulutukseen herätti alueella kiinnostusta ja keskustelujen kautta uusia ajatuksia ja ideoita jäi elämään.

Sekä verkostokoulutuksesta että Innostamosta kerättiin palautetta Webropol-kyselynä jälkeenpäin. Verkostokoulutuspalautteeseen vastasi 21 henkilöä ja Innostamon palautteeseen 13 henkilöä. Kummankin päivän osallistujat antoivat pääosin positiivista palautetta päivän järjestelyistä, ajankohdasta, aiheesta ja esityksistä. Verkostokoulutuwta pidettiin aavistuksen teoriapainotteisena, mutta myös mielenkiintoisena ja ajatuksia herättävänä. Innostamon Learning Cafe –menetelmä koettiin hyvänä ja mukavana työskentelymuotona joka tarjosi kaikille mahdollisuuden vaikuttaa.

Myös neljä monen toimijan yhteistyötä edellyttävää innovatiivista hankeaihiota käynnistyi suunnitteluun.

Aiheesta blogi

Suunnitelmallinen verkostotyö tukemaan kotona asumista

Hyvinkäällä aloitetaan pilotti verkostomaisesti tuetun kotona asumisen toimintamallista. Pilotti sisältää ikääntyneen kotona asumista tukevien resurssien kartoituksen ja ydintoimijoiden haastattelut (vapaaehtoistoimijat, järjestöt ja yritykset) sekä suunnitelmallisen yhteistyön organisoiminen, ylläpitosuunnitelman ja yhteistyön mallintamisen.

Hanke on osa Ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelmaa Etelä-Suomessa 2013–2015. Hyvinkään hallinnoiman hankkeen nimi on ”Kotona kokonainen elämä”. Hankkeessa kehitetään ikäihmisten kotona asumista tukevia palveluja.

Seudun kolmannen sektorin toimijoiden ja hyvinvointiyritysten ja -yrittäjien osallistuja- ja toimintapotentiaalin kartoittamiseksi selvitetään, mitä alueen yhdistykset ja vapaaehtoistoimijat tekevät ja millä toimintatavoilla. Verkoston toimintaideaa ja -mallia hahmotetaan kartoitusten perusteella ja järjestämällä työpajat kolmannen sektorin toimijoille sekä yrittäjien ja yritysten edustajille.

Työn toteuttaa Service Park Provider Oy (www.spp-finland.fi) DI, MQ Petri Sipilä sekä VTM, ekonomi Jack Nyman tiiviissä yhteistyössä Hyvinkään kaupungin koti- ja laitospalveluiden kanssa. Petri Sipilä ja Jack Nyman tulevat lähestymään Hyvinkään alueen toimijoita lähiaikoina.

Lisätietoja antaa: Katariina Välikangas, hankejohtaja, Kotona kokonainen elämä/ Kaste
040 669 4389 / katariina.valikangas@hyvinkaa.fi

Saattohoito osana hyvää elämää -hankkeelle on myönnetty valtionavustusta

Hallinnoija: Hyvinkään kaupunki
Hankkeessa mukana: Eksote ja Kouvolan kaupunki sekä Kotona kokonainen elämä –hanke
Myönnetty avustussumma: 319 088 €
Hanke toteutetaan osana Kotona kokonainen elämä -hanketta.

Hankkeessa kehitetään yhtenäinen palliatiivisen /saattohoidon käytäntö, jossa painopisteenä on kotisaattohoidon vahvistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön, saattohoidettavan sekä hänen läheistensä sujuvalla ja osaavalla yhteistyöllä.

Tavoitteet

  1. Parannetaan saattohoitopotilaiden hoidon laatua ja valinnanvapautta selkeyttämällä hoitopolkua. Luodaan selkeä ja yhtenäinen toimintamalli palliatiivisen / saattohoitopotilaan laadukkaaseen hoitoon kotona.
  2. Palliatiivisen poliklinikan toiminnan kehittäminen, joka mahdollistaa yhtenäiset hoitotyön auttamismenetelmät ja käytänteet painopisteen siirtyessä laitossaattohoidosta kotisaattohoitoon
  3. Mahdollistetaan osaamista kehittämällä ja yhteistyötä vahvistamalla asiakaslähtöisemmän hoitotyön kehittäminen sekä lisätään asiakkaan osallistumista omaan hoitoonsa huomioiden vastuuhoitajaverkoston ja vertaistuen vahvistaminen.

Yhteyshenkilöt:

Eksote
Raija Hiltunen-Hahtola, tiimivastaava
puh. 040 4854208, etunimi.sukunimi@eksote.fi

Kouvola
Irma Suonoja, ylihoitaja,
puh. 020 615 5734, etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Hyvinkää
Katariina Välikangas, hankejohtaja
Puh. 040 669 4389, etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

Vuosi vaihtui – tervetuloa 2014!

Vuoden vaihtuessa sitä aina miettii mitä uutta uusi vuosi voi tuoda tullessaan. Vanhaa vuotta katselee jo vähän niin kuin historiaa ja uutta kohtaan on paljon odotuksia.

Olemme tällä hetkellä Suomessa haastavassa tilanteessa. Tulevaisuutta ei voi rakentaa samoilla ajatuksilla ja välineillä kuin miten aikaisemmin kehittämistyötä on tupattu toteuttaa. Meille on luotu hyvinvointia tavoilla, jotka tulevaisuudessa monesta eri syystä ovat jatkokehittämisen näkökulmista kestämättömiä. Meidän tulee kuitenkin pitää kiinni hyvinvointivaltion meille tarjoamista arvoista ja hyvinvoinnin viitekehyksestä.

Nyt on meidän hetki kirjoittaa haluttu tulevaisuuden tarina. Meidän täytyy rakentaa hyvinvointimme perusta uudelleen. Tämä edellyttää melkoisia muutoksia siinä, miten olemme tottuneet hyvinvointia, kotona asumista tukevia ja sinne tuotettavia palveluita ajattelemaan. Se edellyttää melkoista prosessien ja yhteistyötoimintamallien uudelleenmietintää asiakkaan kanssa ja asiakkaalle arvoa tuottaen.

Tähän hyvinvoinnin tuottamisen tapaan panostamme alueellista osaamista hyödyntäen ja kehittäen sekä oppia hakien Suomesta ja muualtakin maailmalta. Ja näitä oppeja olemme lähteneet yhdessä työstämään luodaksemme tulevaisuuden kotona asumista tukevia, tarvelähtöisiä palveluprosesseja. Niitä prosesseja, jotka tuottavat kestävää hyvinvointia meille kaikille.

Uutta vuotta näissä ajatuksissa miettien,
Katariina Välikangas
Hankejohtaja

Muutama ajatus kehittämisestä

Katsellessa lumituiskua ja valkoista maata (viimeinkin) itse kukin varmasti toivoo, että syksyn pimeydestä voitaisiin jo siirtyä talven valkoiseen valoon. Muutos vuodenaikojen vaihtuessa on suuri, ja aina valkoinen lumi peittää maan ja kaiken, mitä kesän ja syksyn aikana luonto ja ihminen ovat saaneet aikaan. Maailma ympärillämme kehittyy, mutta valkoinen lumivaippa on aina yhtä peittävä ja kaunis.

Kehittämistä voidaan tarkastella spiraalina, jonka kierroksille tarttuu aina lisäarvoa tuottavat asiat. Ajatellaan vaikka joen ylittämistä. Ensin ihminen kesällä kahlasi joen yli, sitten hän rakensi lautan, kanootin, veneen, moottoriveneen… Talvella käveltiin, kelkkailtiin, luisteltiin, moottorikelkkailtiin… Kehitys joen ylittämisen keinoissa meni eteenpäin, mutta aina oltiin samojen peruskysymysten ääressä: miten päästä joen toiselle puolelle.

Kehittämiseen spiraalilla on nähtävissä, että aina lisäarvoa tuottavat asiat ovat jääneet elämään. Tämä sama logiikka koskee myös sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä. Ikäihmisten palveluita kehitettäessä ne prosessit, toimintamallit, tekniikat ja vastaavat, jotka selkeästi tuottavat (lisä)arvoa asiakkaalle, yhteisöille, palveluorganisaatioille ja yhteiskunnalle, jäävät elämään. Ja ne odottavat meitä myös lumen sulaessa kehittyen taas kehittämisen spiraalilla eteenpäin tuottamaan lisää hyvinvointia ja kestävää lisäarvoa meille kaikille.

Näissä ajatuksissa ensi lumen sataessa,
Katariina Välikangas
Hankejohtaja