Liikuntasuunnitelma

Liikuntasuunnitelma on asiakkaan liikkumiskyvyn ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisestä ja parantamisesta. Suunnitelma sisältää asiakkaan arkiliikkumisen ja kotiharjoittelun toteuttamisen. Liikuntasuunnitelmalla edistetään asiakkaan omatoimisuutta ja tuetaan sekä arvioidaan asiakkaan kotona liikkumista. Liikuntasuunnitelma helpottaa ja tukee hoitohenkilökuntaa asiakkaan liikkumisen edistämisessä ja arvioinnissa. Jokaiselle säännöllisen kotihoidon asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen liikuntasuunnitelma. Kotihoidon työntekijä tekee suunnitelman aina yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa. Kaikki sitoutuvat sovittuihin asioihin.

Suunnitelman laatimisessa hyödynnetään asiakkaan elämänhistoriaa, omia toiveita ja tavoitteita sekä mielenkiinnon kohteita. Arvioidaan asiakkaan omat voimavarat. Apuna voi käyttää kyselylomaketta (toimintamallissa liitteenä). Kotihoidon asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman laatimiseen kuuluu osana fyysisen toimintakyvyn testit, jotka vastuuhoitaja tekee omalle asiakkaalle kolmen kuukauden välein ja aina tarvittaessa. Testistö sisältää päivittäisen perusliikkumisen arviointia viidellä eri testillä: Tuolista ylösnousu, siirtyminen tuolista toiseen, silmät kiinni seisominen, esineen poimiminen lattialta ja kääntyminen 360° (liite). Muita asiakkaiden toimintakyvyn arviointimenetelmiä ovat Rava-indeksi, MMSE-testi sekä Audit C-kysely ja GDS 15-testi. Fyysisen toimintakyvyn testien tuloksia, kuin myös muiden arviointimenetelmien tuloksia, tulee käyttää hyödyksi liikuntasuunnitelmaa laatiessa. Testien tulosten perusteella vastuuhoitaja saa tietoa, missä osa-alueissa asiakkaalla on vaikeuksia ja mitä tulisi kehittää.

Liikuntasuunnitelma kirjataan osaksi asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa.

LIIKUNTAKORTTI_SHL LIIKUNTASUUNNITELMA.kaste

haastattelu, liikuntasuunnitelma_SHL

LIIKUNTAKORTTI_SHL