Osakokonaisuuden tavoitteet

 • Palvelutarpeen arviointi
  – Ikääntynyt saa tarpeensa mukaisia palveluja oikea aikaisesti.
  – Arviointikäytännöt toimivat yhdenmukaisina ja tukevat ikääntyneen hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta.
 • Kotihoidon sisällön ja työprosessin kehittäminen:
  – Ikääntyneen kotona asuminen mahdollistuu.
  – Henkilöstö sisäistää kotihoidon arvot.
  – Kotihoidon resurssit kohdennetaan oikea-aikaisiin ja tarpeen mukaisiin palveluihin.
  – Johtaminen vahvistuu.
  – Toimintojen ohjaus, tiedonhallinta ja prosessit tukevat asiakaslähtöisesti ikääntyneen arkea.
  – Kotihoidon toiminta on kustannustehokasta.
 • Muistisairaan kotona asumisen tukeminen.

Päivitetty 7.10.2013

Mainokset