Tilannekatsaus

Tilannekatsaus 12.11.14

Asiakkaiden ja omaisten raadit kokoontuvat säännöllisesti

Asiakkaiden ja omaisten raadit ovat kokoontuneet syksyn aikana kuukausittain. Eteläiselle kotihoitoalueellekin saatiin perustettua nyt lokakuussa oma raati, hienoa!

Asiakkaiden ja omaisten illat järjestettiin syyskuussa. keskustelu oli vilkasta ja esille nostettiin tärkeitä asioita ja hyviä kehittämisehdotuksia.

Toiminnanohjausjärjestelmän pilotointi on käynnistynyt

Toiminnanohjauusjärjestelmän pilotointi käynnistyi syys-lokakuun vaihteessa. Asiakkaat ovat olleet kiinnostuneita kotona tapahtuvasta kirjaamisesta ja tyytyväisiä hoitajien kiireen vähenemiseen. Jo tämän lyhyen käyttökokemuksen pohjalta voidaan sanoa, ettätyöntekijät eivät enää luopuisi mobiililaitteella tehtävästä tilastoinnista ja kotona tapahtuvasta kirjaamisesta.

Tilannekatsaus 19.9.14

RAI – arviointiosaamisen vahvistaminen Kouvolan kotihoidossa 

Kotihoidon Rai-järjestelmä ( Resident Assesment Instrument) on kotihoidon asiakkaiden arviointiin ja hoidon ja palveluiden suunnitteluun ja seurantaan tarkoitettu laatujärjestelmä. RAI soveltuu myös kotihoidon johtamisen työvälineeksi, palvelutarpeenarviointiin sekä voimavarojen oikeaan kohdistumiseen.

Kotihoidon RAI koostuu kolmesta perusosasta: MDS-kysymyssarjasta (Minimum Data Set), hoitosuunnittelun apuvälineestä ja käsikirjasta. Kysymyssarjan eri osia yhdistelmällä rakennetut mittarit kattavat monipuolisesti kotihoidon asiakkailla yleisten toimintavajeiden ja sosiaalisten tai terveydellisten uhkien osa-alueet.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) todetaan, että iäkkään henkilön toimintakyky ja terveydentila on selvitettävä luotettavia arviointi välineitä käyttäen. RAI – järjestelmä on luokiteltu kokonaisvaltaiseksi ja luotettavaksi arviointivälineeksi.

RAI- järjestelmä Kouvolan kotihoidossa

Kouvolan kotihoidossa RAI-järjelmä otettiin käyttöön portaittain vuosien 2011 – 2012 aikana. RAI-toimintakyvyn mittaus on käytössä, mutta sitä ei vielä käytetä riittävästi asiakkaiden hoito – ja palvelutarpeen arviointiin, hoito- ja palvelusuunnitelman laadintaan, toiminnan ohjaamiseen tai laadun parantamiseen. Kotona kokonainen elämä- hankkeen tavoitteena on vahvistaa näiden osa-alueiden osaamista.

Kouvolan kotihoito on jaettu kolmeen alueeseen (etelä, keskinen, pohjoinen). Jokaiselle alueelle on nimetty RAI- järjestelmään pääkäyttäjä (alueen kotihoidon ohjaaja) sekä kaksi vastuukäyttäjää (lähihoitaja ja sairaanhoitaja). Sen lisäksi jokaisessa tiimissä työskentelee tukikäyttäjä. Kotona kokonainen elämä- hankkeen aikana on päivitetty ko. työntekijöiden toimenkuvat.

Hankkeen aikana kotihoitoon on perustettu erilaisia työryhmiä: RAIVAS-työryhmä koostuu pää- ja vastuukäyttäjistä. Ryhmän tarkoituksena on koordinoida RAI:hin liittyviä asioita ja tiedottaa niistä alueiden tuki- ja loppukäyttäjiä. Lisäksi kotihoidon lähiesimiehet kokoontuvat säännöllisesti. Ryhmässä opetellaan tulkitsemaan raportteja; niin ohjelmasta saatavia kuin THL:n palauteraporttejakin. Tavoitteena on hyödyntää RAI raporteista saatavaa tietoa kotihoidon kehittämistyössä.

Työntekijöille ja kotihoidon lähiesimiehille tehtiin vuoden 2013 joulukuussa osaamiskysely RAI arvioiden luotettavuudesta ja hyödyntämisestä. Kyselyjen tarkoituksena oli kartoittaa sen hetkinen osaaminen. Kyselyjen tuloksia on hyödynnetty koulutuksien suunnittelussa. Samat kyselyt toteutettiin vuoden 2014 elokuussa. Tuloksissa oli huomattavaa parannusta niin arviointien luotettavuudessa kuin hyödyntämisessä à osaaminen on siis kehittynyt!

Kevään 2014 aikana Kotona kokonainen elämä-hankkeen projektikehittäjä on käynyt jokaisessa kotihoidon tiimissä. Tapaamisien aikana on opeteltu tulkitsemaan asiakkaiden henkilöraportteja sekä tehty yksi hoito – ja palvelusuunnitelma RAI arvion perusteella nouseviin Capseihin (riskitekijät, voimavarat) perustuen. Tiimikohtaisissa palavereissa on käyty läpi myös Vanhuspalvelulakia ja erityisesti §16 Palvelusuunnitelmaa. Työntekijöiden kanssa on keskusteltu lain merkityksestä kotihoidossa sekä korostettu asiakkaan omaa osallisuutta hoidon suunnittelussa ja asiakkaan omaisten tai muiden läheisten kanssa tehtävää yhteistyötä.

Tilannekatsaus 15.9.14

Kotihoidon koulutuskokonaisuus käynnistyy

Tänään käynnistyy infotilaisuudella noin vuoden kestävä koko Kouvolan kotihoidolle suunnattu koulutuskokonaisuus.  Koulutuksen toteuttaa FCG-koulutus. Siihen sisältyy 4+1 seminaaripäivää koko henkilöstölle ja 5 esimiesvalmennuskertaa.Täältä löydät koulutuksen materiaalit.

Kouvolan kaupungin henkilöstölehti Kimara esitteli hanketta numerossa 4/13

Artikkeli Kouvolan kaupungin henkilöstölehti Kimarassa

Päivitetty 12.11.2014

Mainokset